Baza wiedzy

Publikujemy najnowsze zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Loi Macron Opłaty Płaca minimalna Tachografy Wynagrodzenia

Blog

12.06.2018
Prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy

Czy wiesz, jaka powinna być prawidłowa zawartość teczki osobowej Twojego kierowcy?

Podczas zatrudnienia pracownika w firmie bardzo ważne jest na początku przygotowanie właściwych dokumentów pracowniczych, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Teczka osobowa składa się z trzech części:

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. 
Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia.
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Wszystkie części muszą być ułożone chronologicznie i ponumerowane. Istotne jest to, aby znajdowały się tam wszystkie oświadczenia m.in. zapoznanie się z obwieszczeniem lub regulamin pracy i wynagradzania, oświadczenie o butlach gazowych przetrzymywanych w kabinach, o wyposażeniu pojazdów w system GPS i wiele innych dotyczących specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie zawodzie.

Jeśli nie jesteś pewny, czy masz wszystko skontaktuj się z nami -pomożemy!

12.06.2018
Zgłaszanie kierowców do portali w UE w związku z płacą minimalną

Czy wszyscy Twoi kierowcy są zgłoszeni do portali w UE w związku z płacą minimalną?

Pracownicy – Kierowcy, którzy wykonują działania transportowe (rozładunek/załadunek/kabotaż) w kraju, gdzie istnieje obowiązek rozliczania płacy minimalnej, muszą być zgłoszeni do tamtejszych portali. Delegowanie pracownika do pracy w krajach UE (np. we Francji) musi być oficjalnie zarejestrowane w odpowiednim portalu w danym państwie.

Aktualnie bardzo duża liczba kierowców wykonuje taką pracę na terenie państw UE w szczególności na terenie Niemiec, Francji i Austrii i w związku z tym trzeba spełniać wymogi z tym związane, bez względu na to, czy jest to słuszne, zasadne, czy też nie…

02.06.2018
Czy wiesz, w których krajach UE wymagany jest formularz A1?

Na ten moment formularz A1 jest wymagany w takich państwach jak Francja, Austria, Holandia, Belgia, Czechy. We Francji brak formularza wiąże się niestety z wysokimi grzywnami równymi wysokości miesięcznego limitu składek na ubezpieczenie społeczne.

28.05.2018
Prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni przed przykrymi konsekwencjami

Czy wiesz, że prawidłowo skonstruowana umowa z pracownikiem chroni Twoją firmę przed przykrymi konsekwencjami?

Odpowiednio skonstruowana umowa o pracę stanowi jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Na mocy tego dokumentu pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Bardzo istotna jest więc treść umowy o pracę, to co faktycznie w niej zawieramy, jakie dane i informacje, ponieważ dokument stanowi podstawę stosunku pracy.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak nadgodziny, godziny nocne, czy dyżur powinny być obowiązkowo wyliczone i wypłacone, jeśli oczywiście wystąpiły.
Najwygodniej jest kwestie te uregulować w umowie o pracę chociażby w postaci ryczałtów, aby zawsze wypłacać należności terminowo i potem zgodnie z zapisami w regulaminie sprawdzić, zweryfikować i ewentualnie dopłacić.

25.05.2018
Czy Twoje zapisy w regulaminie pracy i wynagradzania lub obwieszczeniu są prawidłowe?

Regulamin pracy w firmie transportowej to wewnątrz zakładowy akt prawny ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Warunki wynagradzania za pracę pracodawca określa natomiast w regulaminie wynagradzania. Z punktu widzenia firmy transportowej kluczowe znaczenie ma właściwe uregulowanie w regulaminach w szczególności kwestii dotyczących norm czasu pracy, okresów rozliczeniowych, sposobów wyliczania wynagrodzenia za pracę, zasad rozliczania podróży służbowych.

 

Należy pamiętać, że wprowadzone w przedsiębiorstwie regulaminy stanowią źródło prawa pracy.

Na podstawie zawartych zapisów i parametrów takich jak wyznaczenie początku niedzieli, pory nocnej, okresu rozliczeniowego, systemu czasu pracy, czy „ruchomej soboty” opiera się wyliczenie nadgodzin, dodatku za pracę w porze nocnej, czy też wynagrodzenia za godziny dyżuru, które obowiązkowo muszą być wyliczone i wypłacone, aby zabezpieczyć pracodawcę przed roszczeniami ze strony pracownika i kontroli takich organów jak np. PIP.

22.05.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Pracownik za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy. Jeżeli zdecydujesz się na „oddawanie nadgodzin” koniecznie zwróć uwagę, czy na wnioskach o wolne za nadgodziny widnieją podpisy Twojego pracownika?!

Pamiętaj, że niewypłacenie pracownikowi należności za nadgodziny lub odpowiednio nieoddanie czasu wolnego w zamian za nadgodziny może skutkować koniecznością wypłaty tych należności z odsetkami zarówno w przypadku kontroli PIP, jak również w konsekwencji procesu sądowego wytoczonego przez pracownika.

19.05.2018
Archiwizacja danych z tachografów cyfrowych – na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę podczas archiwizacji danych z tachografów cyfrowych?

Ważny jest terminowy odczyt, ale również zawartość odczytanego pliku!

Tachografy cyfrowe należy odczytywać co 90 dni. Przekroczenie terminu nawet o jeden dzień może skutkować nałożeniem kary przez służby kontrolne podczas kontroli drogowej w wysokości 500 zł oraz 2000 zł dla osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Takie drobne przesunięcia terminu odczytu zostaną zweryfikowane również podczas kontroli w przedsiębiorstwie – Inspektor sprawdza ilość dni pomiędzy datami odczytu poszczególnych plików.

Oprócz terminowości bardzo ważne jest, aby zweryfikować w odpowiednim programie zawartość takiego pliku – odczyt powinien zawierać kompletne aktywności. Bardzo często zdarza się, że nie ma tych danych, ponieważ albo urządzenie, którym pobieramy jest nieprawidłowo skonfigurowane albo mamy nieprawidłowo zablokowany tachograf kartą przedsiębiorstwa.

Nieudostępnienie pełnych danych do kontroli skutkuje karą w wysokości 300 zł za każdy dzień!

19.05.2018
Jak odpowiednio podzielić składniki wynagrodzenia kierowcy?

Wynagrodzenie kierowcy możemy podzielić na kilka składników. W skład minimalnego wynagrodzenia (które na 2018 rok wynosi 2100 zł brutto) możemy wliczyć oprócz wynagrodzenia zasadniczego również wynagrodzenie za dyżur. Pamiętaj, że od stycznia 2018 roku w skład minimalnego wynagrodzenia nie możesz już wliczać wynagrodzenia za prace w godzinach nocnych.

Dodatkowo na umowie o prace powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych oraz za godziny nadliczbowe, najwygodniej w postaci ryczałtów. Przed podziałem wynagrodzenia na powyższe składniki warto jest sprawdzić specyfikę pracy danego kierowcy i firmy. Czy kierowca będzie więcej jeździł w godzinach nocnych? A może częściej zdarzy się praca w podwójnej obsadzie?

Zastanów się, czy Twój program lub firma, której to zlecasz dobrze liczy nadgodziny, bo może się okazać, że przepłacasz… Zwróć się do nas, a my zweryfikujemy Twoje obliczenia. Praca w sobotę wcale nie musi oznaczać, że trzeba płacić np. 200% dodatków… można tego uniknąć stosując odpowiednie zapisy w umowie o pracę, czy w regulaminie pracy.

23.04.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Pracownik za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy.

Jeżeli zdecydujesz się na „oddawanie nadgodzin” koniecznie zwróć uwagę, czy na wnioskach o wolne za nadgodziny widnieją podpisy Twojego Pracownika?!

Pamiętaj, że niewypłacenie pracownikowi należności za nadgodziny lub odpowiednio nieoddanie czasu wolnego w zamian za nadgodziny może skutkować koniecznością wypłaty tych należności z odsetkami zarówno w przypadku kontroli PIP jak również w konsekwencji procesu sądowego wytoczonego przez pracownika.

22.02.2018
Przedstawiciel we Francji

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji do kontaktu z instytucjami francuskimi. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą surowe sankcje finansowe.
 
Aby ułatwić Państwu pracę firma Tacholandia zachęca do skorzystania z usługi Przedstawiciel we Francji.
 
Nasz Przedstawiciel został pozytywnie zweryfikowany przez Francuskie Ministerstwo Transportu jako przedstawiciel działający w ramach Loi Macron.
 
Mamy doświadczenie i dopilnujemy wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Francji.
 
Ofera obejmuje także:
 
1. rozliczanie francuskiej płacy minimalnej,
 
2. optymalne rozwiązania w zakresie przedstawicielstwa we Francji,
 
3. analizę naruszeń według ITD oraz PIP,
 
4. pilnowanie terminów odczytów cyfrowych,
 
5. ewidencję czasu pracy,
 
6. obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury i pracę w nocy,
 
7. szkolenia dla kierowców (czas pracy, obsługa tachografu cyfrowego),
 
8. czytniki do zdalnego odczytu tachografów,
 
9. odwołania i wsparcie przedkontrolne,
 
10. audyt dokumentacji pracowniczych,
 
11. wyjaśnienia zasad rozliczania, porady,
 
12. rozliczanie podróży służbowych.