22.09.2023

Tygodniowy czas pracy kierowcy – wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat!


Ewidencja

Kierowca zawodowy musi restrykcyjnie przestrzegać przepisów o czasie pracy, aby nie narażać się na sankcje w postaci mandatów karnych, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Osoby pracujące w firmach transportowych mają dokładnie wskazany nie tylko dzienny, ale też tygodniowy czas pracy kierowcy.

Ile godzin (w ciągu tygodnia czy dwóch) można w ciągu tygodnia prowadzić samochody ciężarowe z tachografem? Co grozi za przekroczony tygodniowy czas jazdy kierowcy? Czas pracy kierowcy podzielony jest na okresy ciągły, dzienny i tygodniowy. W niektórych przypadkach (przy okresie dobowym) czas może być różny w zależności od tego czy kierowca jeździ w duecie, czy samemu. Tygodniowy czas pracy kierowcy nie jest jednak zależny od liczebności załogi.

Jaka ustawa opisuje tygodniowy czas pracy kierowcy? To międzynarodowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 561/2006 oraz Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.

Ile wynosi tygodniowy czas pracy kierowcy i jak długo powinien odpoczywać pracownik firmy transportowej?

Rozporządzenie nr 561/2006 wskazuje, że w ciągu jednego tygodnia kierowca nie może pracować więcej niż 56 godzin (dotyczy okresu od poniedziałku do niedzieli). Dwutygodniowy czas jazdy to natomiast 90 godzin maksymalnie. Przykład? W jednym tygodniu kierowca przejechał 56 godzin (maksymalna możliwa liczba). W drugim może przejechać już tylko 34 godziny.

tygodniowy czas pracy

 

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się maksymalnie po zakończeniu sześciu okresów (24 godzinnych). Należy liczyć od końca poprzedniego okresu tygodniowego.

tygodniowy okres odpoczynku

Czas pracy kierowcy  – ile cykli w tygodniu?

Czas pracy kierowcy podzielony jest na cykle dobowe. Kierowca może pracować przez maksymalnie sześć takich cykli (składających się na jazdę, odpoczynek i pracę) w ciągu jednego tygodnia. Jak wskazaliśmy wyżej, najpóźniej na koniec 6 dnia pracy musi rozpocząć odpoczynek.

Ile wynosi maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi?

Maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi dokładnie opisuje Art. 12. [Wymiar tygodniowego czasu pracy] Ustawy o czasie pracy kierowców z 2004 roku (w wersji obowiązującej opublikowany w Dz.U.2022.1473 t.j.). Co wynika z tego dokumentu legislacyjnego? Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jednocześnie istnieje wyjątek od tej zasady. Kierowca może wydłużyć ten czas do 60 godzin, jeżeli jego średni tygodniowy czas nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie może on przekroczyć 4 miesięcy). Wskazuje na to pkt. 2 wskazanego art.  może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Podkreślmy, że zasady te obowiązują także kierowców, którzy są zatrudnieni u więcej niż jednego pracodawcy.

Kary za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy zawodowego

Wysokość kar za przekroczenie tygodniowego czasu kierowcy również określa wspomniana już Ustawa o czasie pracy kierowcy. Do egzekwowania przepisów zawartych w ustawie uprawnione są takie służby jak ITD., policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy (wyłącznie na terenie przedsiębiorstwa) i Służba Celna. Jaka jest wysokość kar? Jeżeli kierowca skróci tygodniowy czas odpoczynku o mniej niż 4 godziny, otrzyma mandat w wysokości 200 złotych. Przekroczenie czasu od 4 do 9 godzin to kara w wysokości 300 złotych. 500 złotych mandatu otrzyma pracownik, który złamał przepisy i przedłużył jazdę od 9 do 14 godzin. Każda godzina powyżej będzie „kosztować” dodatkowe 1000 złotych.  Podkreślmy na koniec, że karami objęci są także przedsiębiorcy zatrudniający kierowcę czy osoby niezatrudnione, wykonujące osobiście przewozy drogowe na jego rzecz (tu kary wynoszą od 50 do 500 złotych).

Zobacz również: