10.12.2021

Nowelizacja projektu ustawy o czasie pracy kierowcy JUŻ W SEJMIE! – KOLEJNE ZMIANY W ZAPISACH.


Bez kategorii/Wynagrodzenia


Temat, który powraca do nas nieustannie!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowcy oraz wybranych innych ustaw już w SEJMIE! Szykują się kolejne zmiany w zapisach.

Na co musimy być gotowi?! Przypominamy, że trwają prace nad nowelizacją projektu ustawy o czasie pracy kierowców!
Kolejny już raz dochodzi do zmian w projekcie ustawy o dietach dla kierowców, lecz zapowiada się, że to jeszcze nie koniec zmian.

Wiemy, że rząd przyjął kolejny projekt do procedowania na posiedzeniu Sejmu.

Co istotne, z aktualnej wersji projektu zostały częściowo usunięte – najbardziej kontrowersyjne zapisy, dotyczące m.in. zakazu wliczania wynagrodzenia na dyżur do stawki minimalnej czy likwidacja rozkładu indywidualnego. Warte uwagi jednak jest to, że część tych zapisów jest niezgodna z innymi przepisami.

Nadal jednak czekamy na decyzje dotyczące diet i noclegów dla kierowców.
Pozostałe zapisy ustawy w rażący sposób dyskryminują kierowców, którzy nie podlegają pod delegowanie, np. w sytuacjach gdy wykonują przewozy import/eksport.
Istnieje szansa, że w drodze poprawek w Sejmie zostanie stworzony do tej ustawy “spójnik” z Pakietem Mobilności. Na ten moment to jedyne optymistyczne rozwiązanie.

 

Jak będzie wyglądało wynagrodzenie kierowców w 2022 roku?!

Należności wypłacane z tytułu podróży służbowej, czyli diety i ryczałty za noclegi, zwłaszcza w transporcie narodowym stanowią ok. 75% wynagrodzenia.
Kwoty te nie są jednak oskładkowane i nie wchodzą do podstawy opodatkowania. Proponowane zmiany, a więc likwidacja diet i ryczałtów spowodowałaby wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę nawet o 38%. Co dla całej branży oznaczałoby to dodatkowe koszty w wysokości nawet 14 mld zł rocznie.

 

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało jednak nowelizację, według której przepisy o podróży służbowej będą nadal obowiązywać, ale tylko do przewozów krajowych.
Ustawa natomiast jasno mówi, że kierowców wykonujących transport międzynarodowy obowiązują takie same zasady jak pracowników delegowanych.

W praktyce oznacza to, że nie będzie już diet i ryczałtów, ale w zamian pojawi się możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania jednej trzeciej diety, przysługującej na dzień pracy w danym państwie. Ponadto, w przypadku świadczeń na ZUS będzie można odliczyć całą dietę z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania ma pozostać na poziomie co najmniej średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Według GUS obecnie wynosi ona nieco ponad 5,7 tys. zł.

 

Jedną z najważniejszych zmian dla kierowców i przewoźników jest zmiana definicji podróży służbowej.

Przypominamy, że nieustannie trwają prace nad nowelizacją projektu ustawy o czasie pracy kierowców, który został opublikowany 29.07.2021 roku.
Propozycja projektu, złożona przez Ministerstwo Infrastruktury związana jest zarówno z Pakietem Mobilności, jak i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który poddał w wątpliwość idee istnienia podróży służbowych w przypadku pracowników, stale przemieszczających się.

Monitorujemy sytuację na bieżąco. Nie możemy jeszcze dokładnie przewidzieć jak będzie wyglądał efekt finalny prac, lecz już dziś planując koszty na 2022 rok, należy pamiętać o ich znacznym skorygowaniu względem bieżącego roku. Jesteśmy na to już gotowi i możemy pomóc Ci na każdym etapie wdrożenia nowych przepisów.

Zgodnie z projektem podróżą służbową będzie każde zadanie służbowe wykonane w ramach krajowych przewozów, polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy, lub wyjazdów poza miejscowość siedziby w celu wykonania przewozu drogowego.

W projekcie ustawy możemy wyczytać:

art. 21a, który określa należności przysługujące kierowcy będącemu w podróży służbowej, otrzymuje brzmienie:

„Art.21a. Kierowcy wykonujący krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”;

po art. 21a dodaje się art. 21b i art. 21c w brzmieniu:

„Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych  nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 21 c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kierowcy wykonującego zadania służbowe u polskiego pracodawcy w ramach międzynarodowych przewozów drogowych za granicą określają przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619, 1621 i 1834).”;

Projekt ustawy wskazuje również wprost, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie w podróży służbowej w rozumieniu art. 77§1 Kodeksu pracy. Powyższa modyfikacja pociągnie za sobą konieczność zmiany zasad wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w oparciu o regulację Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zobacz również: