02.12.2021

Trwają prace nad nowelizacją projektu ustawy o czasie pracy kierowców!


Akty prawne/Informacje ogólne


Czy Twoja firma jest na to gotowa?!

Trwają prace nad nowelizacją projektu ustawy o czasie pracy kierowców, który został opublikowany 29.07.2021 roku.
Propozycja projektu, złożona przez Ministerstwo Infrastruktury związana jest zarówno z Pakietem Mobilności, jak i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który poddał w wątpliwość idee istnienia podróży służbowych w przypadku pracowników, stale przemieszczających się.

Monitorujemy sytuację na bieżąco. Nie możemy jeszcze dokładnie przewidzieć jak będzie wyglądał efekt finalny prac, lecz już dziś planując koszty na 2022 rok, należy pamiętać o ich znacznym skorygowaniu względem bieżącego roku. Jesteśmy na to już gotowi i możemy pomóc Ci na każdym etapie wdrożenia nowych przepisów.

Przypominamy – przepisy o czasie pracy kierowców regulują:

  • ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1412),
  • rozporządzenie nr 561/2006 (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (dalej: rozporządzenie 561/2006) oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 albo
  • umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 409: dalej: umowa AETR).

 

Kluczowym jest akt prawny Unii Europejskiej, który szczegółowo opisuje to, co dotyczy czasu pracy i odpoczynku oraz definiuje osoby będące kierowcami.
Chodzi tu przede wszystkim o kierowców tirów obsługujących międzynarodowy transport drogowych:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów, zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1054; 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym, zwanego dalej: rozporządzeniem (UE) 2020/1055; 3) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012,

Jedną z najważniejszych zmian dla kierowców i przewoźników jest zmiana definicji podróży służbowej.
Zgodnie z projektem podróżą służbową będzie każde zadanie służbowe wykonane w ramach krajowych przewozów, polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość siedziby pracodawcy, lub wyjazdów poza miejscowość siedziby w celu wykonania przewozu drogowego.

W projekcie ustawy możemy wyczytać:

art. 21a, który określa należności przysługujące kierowcy będącemu w podróży służbowej, otrzymuje brzmienie:

„Art.21a. Kierowcy wykonujący krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”;

po art. 21a dodaje się art. 21b i art. 21c w brzmieniu:

„Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych  nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 21 c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kierowcy wykonującego zadania służbowe u polskiego pracodawcy w ramach międzynarodowych przewozów drogowych za granicą określają przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619, 1621 i 1834).”;

Projekt ustawy wskazuje również wprost, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie w podróży służbowej w rozumieniu art. 77§1 Kodeksu pracy. Powyższa modyfikacja pociągnie za sobą konieczność zmiany zasad wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym w oparciu o regulację Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Co niosą te zmiany ?

Należności wypłacane z tytułu podróży służbowej, czyli diety i ryczałty za noclegi, zwłaszcza w transporcie narodowym stanowią ok. 75% wynagrodzenia.
Kwoty te nie są jednak oskładkowane i nie wchodzą do podstawy opodatkowania. Proponowane zmiany, a więc likwidacja diet i ryczałtów spowodowałaby wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę nawet o 38%. Co dla całej branży oznaczałoby to dodatkowe koszty w wysokości nawet 14 mld zł rocznie. 

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało jednak nowelizację, według której przepisy o podróży służbowej będą nadal obowiązywać, ale tylko do przewozów krajowych.
Ustawa natomiast jasno mówi, że kierowców wykonujących transport międzynarodowy obowiązują takie same zasady jak pracowników delegowanych.

W praktyce oznacza to, że nie będzie już diet i ryczałtów, ale w zamian pojawi się możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania jednej trzeciej diety, przysługującej na dzień pracy w danym państwie. Ponadto, w przypadku świadczeń na ZUS będzie można odliczyć całą dietę z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania ma pozostać na poziomie co najmniej średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Według GUS obecnie wynosi ona nieco ponad 5,7 tys. zł.

 

Na ten moment, to jedyna alternatywa dotycząca nowych zasad wynagrodzenia, która pozwoli przetrwać wielu firmom.

30 listopada projekt został poddany do weryfikacji komisji prawniczej. Po opracowaniu ostatecznej wersji zostanie on skierowany do pierwszego czytania w Sejmie RP.

Chcesz wiedzieć  więcej – skontaktuj się z naszymi specjalistami. Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy Ci przygotować się do nowych zmian.
Specjaliści z Tacholandii uważnie śledzą każdą zmianę i są gotowi na indywidualne dostosowanie przepisów do specyfiki działań transportowych swoich klientów.

Sprawdź też nasz poradnik dotyczący Pakietu Mobilności:
Pakiet Mobilności- sprawdź czy jesteś gotowy na rewolucję … (czytaj więcej)

Zobacz również: