02.12.2021

Pakiet Mobilności 2022 – PORADNIK!


Wynagrodzenia

Celem Pakietu Mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej poprzez zmianę obowiązujących i istotnych dla firm transportowych przepisów.

Przepisy te zmienią się w trzech głównych aspektach:

 • czas jazdy, odpoczynku oraz tachografy;
 • delegowanie kierowców;
 • dostęp do rynku.Te regulacje niosą za sobą niestety wzrost kosztów przedsiębiorstw, jednocześnie zmniejszając konkurencję firm transportowych, co wiąże się z utrudnieniem świadczonych usług na terenie Unii Europejskiej.

Na jakie zmiany musimy się nastawić?

Zmiany od 20 sierpnia 2020:

 • Obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 lub 3 tygodnie
 • Odpoczynki tygodniowe – możliwe są dwa skrócone pod rząd
 • Regulacja zakazu odbierania regularnego odpoczynku w kabinie
 • Przedłużenie dziennego oraz tygodniowego czasu jazdy o 1-2 godziny
 • Zmiany związane z przerwą od pracy w załodze dwuosobowej
 • Przerwanie odpoczynku tygodniowego na promie
 • Obowiązek wpisu kraju po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych.

Zmiany od lutego 2022:

Zmiany w delegowaniu kierowców:

Wyłączenie z delegowania:

 1. tranzyt;
 2. przewozy bilateralne (z/do PL) + maksymalnie dwie dodatkowe operacje;

Objęcie delegowaniem:

 1. cross-trade (przerzuty pomiędzy krajami, w których nie znajduje się siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z Niemiec do Francji);
 2. kabotaż;
 3. korzystanie z pełnych układów zbiorowych obowiązujących w państwie przyjmującym pracownika (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu).
 4. płaca sektorowa we wszystkich krajach nie tylko jak do tej pory w krajach „płacą minimalną”.
 5. brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów związanych z podróżą służbową do płacy zagranicznej.

Nowy system do zgłaszania kierowców – IMI  (ang. Internal Market Information System)

Jest to System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, stanowi wielojęzyczne narzędzie wymiany informacji między administracjami krajowymi państw członkowskich.  Służy ułatwieniu współpracy administracyjnej i pomocy udzielanej sobie wzajemnie przez organy publiczne państw członkowskich, a przez to usprawnia funkcjonowanie jednolitego rynku. Współpraca administracyjna w ramach IMI oznacza współpracę organów w drodze wymiany wniosków o informacje, powiadomień i ostrzeżeń lub udzielania wzajemnej pomocy, w tym pomocy w rozwiązywaniu problemów, w celu lepszego stosowania prawa Unii.

 

Zmiany w kabotażu:

 1. Zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni);
 2. Dodatkowy 4-dniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami. Będzie to czterodniowy zakaz kabotażu po wykonaniu trzech tras tego typu. Liczony od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego.
 3. UE w pakiecie mobilności dodała czterodniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem w tym samym kraju

 

Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym:

 • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji
 • Do 31 grudnia 2024 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe (nie inteligentne)
 • Do 21 sierpnia 2025 roku należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne 1-wszej generacji

Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE):

 1. w pierwszym możliwym do zatrzymania miejscu;
 2. kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża;

Powrót ciężarówki co 8 tygodni. 
Możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych.

Przygotuj się na Pakiet mobilności z ekspertami Tacholandii.

 

Zobacz również: