26.06.2019

Już w piątek (28.06) strajk przewoźników!


Informacje ogólne

Strajk ma mieć charakter europejski, dotyczy zmian jakie ma wprowadzić pakiet mobilności. Przewoźnicy chcą uświadomić społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa transport w ich codziennym życiu i przez cały piątek mają nie podejmować działań transportowych.

12 postulatów o które chcą walczyć firmy transportowe:

 1. Zniesienie jakichkolwiek administracyjnych limitów ilości operacji transportowych wewnątrz EU. Niech steruje tym po prostu wolny rynek zgodnie z ideą powstania EU. Nie oznacza to jednak dowolności w systemie pracy kierowcy, który musi uwzględniać prawo kierowcy do odpoczynku oraz powrotu do domu co określony czas np. co 4 czy 6 tygodni;
 2. Zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji pracowniczej w języku kraju, w którym wykonywany jest transport i wydanie zakazu nakładania obowiązku tworzenia takiej dokumentacji, powoływania przedstawicieli, itd;
 3. Objęcie transportu międzynarodowego i kabotaży jednolitym podatkiem VAT odprowadzanym do kraju, w którym zakończono transport lub na rachunek EU;
 4. Ujednolicenie w całej EU w jednym akcie prawnym wszelkich zasad przeprowadzania operacji transportowych i zakaz stawiania dodatkowych wymogów w jakiejkolwiek formie przez poszczególne państwa członkowskie;
 5. Powstanie jednolitego ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla kierowców międzynarodowych i objęcie ich jednolitymi w całej EU zasadami wynagradzania;
 6. Uproszczenie systemu rozliczenia czasu pracy kierowców;
 7. Wprowadzenie zakazu terminów płatności za transport dłuższych niż 30 dni;
 8. Obowiązkowa implementacja przez wszystkie kraje EU przepisów o elektronicznym liście przewozowym;
 9. Uaktualnienie Konwencji CMR poprzez dostosowanie jej do technologii XXI wieku oraz zobowiązanie wszystkich krajów EU do ujednolicenia przepisów prawa przewozowego;
 10. Wprowadzenie jednolitej w całej EU stawki minimalnej za pracę na stanowisku kierowcy;
 11. Wycofanie się z projektu prowadzenia tachografów dla pojazdów do 3500 kg DMC i zakaz wprowadzenia takiego wymogu przez Państwa członkowskie;
 12. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia spedycji od bankructwa.
Zobacz również: