09.05.2022

Już od 21 maja 2022! Licencja dla przewoźników z busami!


Informacje ogólne

Już od 21 maja 2022! Licencja dla przewoźników z busami!

Do tej pory Licencja Transportowa kojarzona była wyłącznie z transportem drogowym „dużymi” pojazdami czyli powyżej 3,5 tony, natomiast przedsiębiorcy wykonujący przewozy busami do 3,5 tony wyłączeni byli z obowiązku dysponowania taką licencją. Taki stan rzeczy zmieni się zasadniczo od 21 maja 2022 roku kiedy to wejdą w życie nowe przepisy z tzw. Pakietu Mobilności,  zgodnie z którymi licencja wspólnotowa będzie wymagana również w przypadku przewozów małych ładunków, wykonywanych pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony.

Podstawa prawna posiadania licencji transportowej

Aktem prawnym regulującym tą kwestie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniając rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Od 21 maja 2022 firmy oferujące transport pojazdami do 3,5 t dmc, przekraczając granice wewnętrzne UE, będą musiały posiadać licencję wspólnotową.

Nowe przepisy licencji wspólnotowej – dla kogo?

Przepisy dotyczą przedsiębiorstw, które świadczą usługi międzynarodowego i kabotażowego transportu drogowego towarów. Są one zobowiązane do posiadania ważnej licencji wspólnotowej. Aktualnie wymóg ten odnosi się do przedsiębiorstw używających pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
Od 21 maja 2022 roku licencją zostaną objęte także pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Od tego dnia, zarówno kurierzy jak i przewoźnicy małych ładunków, przekraczając granice wewnętrzne UE, będą musieli posiadać licencję wspólnotową. Rodzaj pojazdu (samochód osobowy czy ciężarowy) jest nieistotny. Jedynym kryterium jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu wraz z ewentualną przyczepą.

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw, które przewożą towary wyłącznie w granicach własnego kraju – przepisy pozostają bez zmian. Tutaj nic się nie zmienia.

Licencja wspólnotowa – co to?

Jeśli planujesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy (niezależnie od tego, czy będą to osoby, czy towary), musisz posiadać licencję wspólnotową oraz wypis z tejże licencji dla każdego pojazdu.
Brak tego dokumentu może się wiązać z koniecznością uiszczenia kary finansowej, a nawet z odpowiedzialnością karną.

Gdzie uzyskać licencję wspólnotową?

Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Pozwolenie to możesz otrzymać na 5 do 10 lat.
Wystarczy skompletować odpowiednie dokumenty, a następnie złożyć je w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.
Możesz to zrobić osobiście, za pomocą poczty lub online.

Warunki uzyskania licencji wspólnotowej?

W celu uzyskania licencji wspólnotowej trzeba już posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O takie zezwolenie należy wystąpić do starosty czy prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Można także zgłosić się bezpośrednio do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Oznacza to, że każdy przewoźnik, który posiada już pozwolenie na przewozy krajowe nie musi zdawać ponownie egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Pozwala to w łatwy sposób starać się o wydanie licencji międzynarodowej. W tym celu przewoźnik powinien wykonać przedstawione poniżej kroki.

Jak uzyskać licencję wspólnotową?

Po pierwsze, należy wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wniosek LR1 – dostępny na stronie GITD).

W trakcie wypełnienia wniosku należy:
1. Określić na ile lat wnosi się o udzielenie licencji transportowej. Możliwe są dwie opcje: do lat 5 i do lat 10. Od wybranej opcji zależy opłata, jaką przewoźnik musi uiścić. Koszt 5-letniej licencji to 4000 złotych, natomiast 10-letnia jest dwa razy droższa. Dwukrotna różnica w opłacie jest również w kosztach wypisów. Krótsza ważność licencji wiąże się z opłatą w wysokości 440 zł za każdy wypis, natomiast dłuższa – z kwotą 880 zł.
2. Określić osobę zarządzającą transportem. Musi to być osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych. Warto pamiętać, że w stosunku do zarządzającego istnieją pewne ograniczenia. Jeżeli jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie może ona kierować operacjami transportowymi w więcej niż 4 różnych przedsiębiorstwach, realizujących przewozy flotą powyżej 50 pojazdów łącznie.

Przewoźnik posiadający już licencję krajową, zobowiązany jest załączyć do wniosku wymagane dokumenty:
a. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (kserokopia),
b. zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (oryginał),
c. wykaz pojazdów – załącznik WPC (oryginał),
d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Opłatę za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy należy wpłacić na konto GITD:
NBP 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy podać numer NIP, a gotowy wniosek skierować listem poleconym na adres:
GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W praktyce czas oczekiwania na licencję wspólnotową to około 2 tygodnie.

 

Zobacz również: