18.12.2017

FINLANDIA – Nowe przepisy dotyczące przewozów i płacy minimalnej


Ewidencja/Płaca minimalna

Od początku września 2017 roku na terenie Finlandii weszły nowe przepisy dotyczące przewozów kabotażowych oraz przewozów z rozładunkiem docelowym do  odbiorcy znajdującego się na  terenie Finlandii.

Dotyczą one wypłaty stawki minimalnej, powołania przedstawiciela oraz zgłaszania pracowników za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego przed  rozpoczęciem prac.

Przepisy te nie obowiązują  przewozów tranzytowych.

  1. Zgłaszanie pracowników do fińskiego systemu

Przepisy o płacy minimalnej w Finlandii odnoszą się do wszystkich firm, które delegują swoich pracowników w ramach umowy między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług.

Wynika to z fińskiej ustawy Act on Posting Workers nr 447/2016 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r.

Firmy, które spełniają te warunki (najczęściej obsługują tamtejszy rynek regularnie) przed podjęciem pracy na terytorium Finlandii muszą zgłosić swoich kierowców za pośrednictwem fińskiego portalu Inspekcji Pracy www.tyosuojelu.fi. Brak zgłoszenia może wiązać się z nałożeniem grzywny w wysokości od 1.000 do 10.000 euro.

Zgłoszenia można dokonać w języku fińskim, szwedzkim oraz angielskim.

W zgłoszeniu należy określić czy jest to pierwsze powiadomienie o delegowaniu, czy powiadomienie uzupełniające. Następnie trzeba wpisać nazwę firmy delegującej oraz identyfikator fińskiego przedsiębiorstwa (jeśli takowego nie posiadamy należy wpisać nr NIP EU lub nr licencji transportowej). W kolejnych sekcjach trzeba określić osobę odpowiedzialną za przedsiębiorstwo (właściciela lub osobę z KRS). W kolejnych krokach należy oznaczyć firmę zlecającą przewóz oraz określić branżę, w ramach której pracownik będzie wykonywał swoje zadania. W przypadku branży transportowej należy podać także szczegółowe dane adresowe na temat miejsca załadunku i rozładunku. W ostatnim etapie należy określić szacunkową liczbę pracowników oraz początek i koniec okresu delegowania.

Jeżeli wskażemy, że okres delegowania jest dłuższy niż 10 dni, należy uzupełnić dodatkowo dane przedstawiciela w Finlandii. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany adres mailowy.

Wydrukowane zgłoszenie oraz umowa o pracę musi znajdować się w pojeździe. Dodatkowo dla pracowników spoza UE wymagane są dokumenty potwierdzające zezwolenie na pracę i pobyt.

 

W przypadku gdy przewoźnik deleguje swojego kierowcę na więcej niż 10 dni roboczych, wymagane jest posiadanie w tym kraju przedstawiciela.

 

Należy w takim wypadku wyznaczyć osobą, z którą pracownik delegowany i organy kontrolne będą mogły się kontaktować. Osoba ta, musi być upoważniona do odbierania dokumentów oraz wezwań, a także składania dokumentów urzędowych i reprezentowania przedsiębiorstwa w sądzie. Przedstawicielem może być osoba prawna lub fizyczna, firma księgowa lub inny dostawca usług związany z oddelegowanymi pracownikami np. kontrahent firm.

Płaca minimalna w Finlandii wynosi obecnie od 13 do 15 euro (brutto) za godzinę; w zależności od stażu pracy i rodzaju uprawnień kierowcy.

W przypadku gdy okres delegowania przekracza 10 dni wymagane jest przechowywanie na terytorium Finlandii ewidencji czasu pracy oraz potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia. Jeśli okres delegowania nie przekracza 10 dni potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia może być   przechowywane w firmie (przez okres dwóch lat).

PODSUMOWUJĄC

  • Nowe przepisy dotyczą przewozów kabotażowych oraz przewozów z rozładunkiem docelowym jeśli odbiorca znajduje się terenie Finlandii.
  • Wymagane jest posiadanie przedstawiciela na terenie Finlandii jeżeli pracownicy będą delegowani na okres dłuższy niż 10 dni.
  • Należy zgłosić pracowników poprzez portal znajdujący się pod linkiem https://www.tyosuojelu.fi/web/en/employment-relationship/posted-worker/reporting-duty/form
  • Kierowca musi mieć przy sobie umowę o pracę oraz wydrukowane zgłoszenie dokonane w powyższym portalu.
  • Jeżeli długość delegowania pracownika nie przekracza 10 dni ewidencja pracy lub potwierdzenie wypłaty z tytułu płacy minimalnej na terenie Finlandii musi być przechowywane w firmie przez okres 2 lat.
  • Stawki wynagrodzenia są uzależnione od typu pojazdu oraz stażu kierowcy. Minimalnym progiem jest kwota 13,05 euro, a maksymalnym 14,85 euro.
Zobacz również: