26.11.2021

Ewidencja czasu pracy kierowcy: na czym polega i kto za nią odpowiada?


Akty prawne/Ewidencja

Czas pracy kierowcy jest dość skomplikowaną i ściśle regulowaną kwestią. Przemęczony kierowca zawodowy stwarza bowiem bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym. Dlatego ewidencja czasu pracy kierowcy jest wymagana przepisami prawa. Sprawdź, na czym polega, a także kto ponosi odpowiedzialność za jej prowadzenie i ewentualne związane z tym nieprawidłowości.

Czym jest ewidencja czasu pracy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy to dokumentacja, która wskazuje dokładnie, ile godzin przepracował pracownik w danym okresie. Uwzględnia też godziny nadliczbowe, dni wolne od pracy, godziny dyżuru itp. Jej prowadzenie jest wymagane przepisami prawa. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców dokładnie określa dopuszczalny wymiar czasu pracy kierowców. Tego rodzaju przepisy zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale również poprawy warunków pracy kierowców i ochronę ich praw. Ewidencja służy ponadto do naliczania wynagrodzenia.

Jak wygląda ewidencja czasu pracy kierowcy i kto za nią odpowiada?

Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców ewidencja może być prowadzona na podstawie:

 • zapisów na wykresówkach,
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej
  czynności lub rejestrów opracowanych na podstawie wymienionych wyżej dokumentów.

Obowiązek jej sporządzania spoczywa na pracodawcy. Ważne, aby rozliczenia były kompletne i przejrzyste. Ewidencję należy przechowywać przez trzy lata, a w razie kontroli przedstawić do wglądu inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy lub innego organu.

Za brak ewidencji czasu pracy kierowcy lub poważne braki albo nieprawidłowości w tym zakresie pracodawcy grożą surowe kary – przede wszystkim finansowe. Grzywna może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to kierowców pozostających w stosunku pracy oraz kierowców niezatrudnionych realizujących przewozy na rzecz danego przedsiębiorcy. Jeśli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą i świadczy usługi przewozu, samodzielnie odpowiada za ewidencję swojego czasu pracy.

Na czym polega ewidencja czasu pracy kierowców?

Przy rozliczeniu ewidencji czasu pracy kierowców trzeba pamiętać,  że musi uwzględniać wiele danych, w tym:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • dobę pracowniczą zgodnie z ART. 8 Uocpk
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

Wszystko to trzeba brać pod uwagę przy planowaniu czasu pracy kierowców i realizacji zadań transportowych. Należy bowiem pamiętać, że maksymalny wymiar pracy jest ściśle określony, podobnie jak zasady dotyczące przerw i odpoczynku.

Prowadzenie ewidencji pracy kierowców może być sporym wyzwaniem, szczególnie że wymaga dokładnej znajomości przepisów, skrupulatności i systematyczności. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie mogą zaś narazić pracodawcę na wysokie kary finansowe. Dlatego w wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem może być powierzenie tego zadania zewnętrznej firmie lub też skorzystanie z zaawansowanego oprogramowania. Wówczas można uzyskać pewność co do prawidłowości zapisów oraz zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, które pochłania codzienna ewidencja pracy kierowców.

 

Zobacz również: