17.04.2019

Dobra reputacja w transporcie – dlaczego jest taka ważna?


Informacje ogólne

Dobra reputacja jest niezwykle istotnym elementem zawodu przewoźnika, jej brak powoduje niemożność wykonywania zarówno krajowych jak i zagranicznych usług transportowych. Potwierdza ją zaświadczenie z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa, a także oświadczenie samego przedsiębiorcy o niekaralności za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych.

Dotychczas stosowane kary finansowe przez wielu postrzegane są jako nieskuteczne, natomiast utrata dobrej reputacji wydaje się nieść daleko idące skutki dla firm transportowych.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca jest rozliczany za działania kierowców i za ich przewinienia.
Do utraty dobrej reputacji może prowadzić popełnienie przestępstw umyślnych oraz dopuszczenie się innych naruszeń, które nie stanowią przestępstw. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne (wymienione w ustawie o transporcie drogowym, a wynikające z rozporządzenia) następuje utrata dobrej reputacji. W przypadku innych naruszeń utrata dobrej reputacji może, ale nie musi nastąpić. Decyzja należy wówczas do Starosty albo GITD, który przeprowadza postępowanie w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji.
Przedsiębiorca ma na odpowiedz 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Musi także w tym czasie przygotować plan naprawczy, który ma na celu wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko utraty dobrej reputacji. Plan musi być wiarygodny i realny.

Okoliczności, które są brane pod uwagę przy ocenie dobrej reputacji w przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa:
– interes społeczny. W szczególności, jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby wzrost poziomu bezrobocia w regionie.
– stosunek liczby stwierdzonych naruszeń do ogólnej liczby kierowców zatrudnionych lub pozostających do dyspozycji
– szansa na poprawę sytuacji w przedsiębiorstwie. Weryfikacja czy firma podjęła działania polegające na wdrożeniu dobrej dyscypliny pracy.
– opinia polskiej organizacji zrzeszającej przewoźników drogowych o krajowym zasięgu, działającej minimum 3 lata, której przedsiębiorca jest członkiem
-inne okoliczności, które mogą poświadczyć o dobrej reputacji przedsiębiorstwa

Istnieje możliwość odzyskania dobrej reputacji przez zastosowanie środków rehabilitacyjnych.
Przez środki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 ust.3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, należy rozumieć:
1) zatarcie skazania za przestępstwa określone w art.5 ust.2a;
2) zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
3) upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
4) nałożone sankcje administracyjne za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 staną się niebyłe, zgodnie z art. 94b;
5) upływ roku od dnia orzeczenia lub nałożenia prawomocnie kary w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za naruszenia określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403

Najpoważniejsze naruszenia według WE 1071/2009
1.
a) Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.
b) Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
2. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy.
3. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
4. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
5. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.
6. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.
7. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

Co zrobić by zminimalizować ryzyko utraty dobrej reputacji?
– przeprowadzać na bieżąco szkolenia pracowników z zakresu czasu pracy kierowców
– posiadać dokumenty dyscyplinujące kierowców popełniających naruszenia
– podjąć współprace z Tacholandia, która jako firma zewnętrzna nie tylko prawidłowo rozliczy czas pracy, ale także wdroży w Przedsiębiorstwie niezbędne dokumenty jakimi są m.in. regulaminy pracy czy wypłacania wynagrodzeń. Dedykowany Opiekun z działu rozliczeń zweryfikuje także na bieżąco naruszenia i pomoże w wystawieniu upomnień czy nagan.

Zobacz również: