25.01.2019

Dobra reputacja przewoźnika drogowego.


Ewidencja

Wykazanie się dobrą reputacją przez przedsiębiorcę jest jednym z podstawowych wymogów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Poprzez dobrą reputację rozumiemy spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za konkretne przestępstwa umyślne z dziedzin prawa: prawo handlowe, prawo upadłościowe, płace i warunki zatrudnienia, prawo o ruchu drogowym, odpowiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego. Zaliczyć do nich możemy m.in.: jazdę bez obowiązkowej karty kierowcy, posługiwanie się kartą innej osoby, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, czy skracanie odpoczynków.

Dobrą reputację potwierdza się za pomocą zaświadczenia o niekaralności wydawanego przez krajowy rejestr karny oraz oświadczenia przedsiębiorcy o niekaralności za poważne naruszenia przepisów wspólnotowych.

Dobrą reputację utracić może zarówno osoba zarządzająca spółką jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy zarządzająca transportem. Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym  wszczęcie postępowania kontrolnego o dobrej reputacji nastąpić może już po jednym naruszeniu z grupy najpoważniejszych lub wielokrotne popełnianie naruszeń poważnych. Główny Inspektoriat Transportu Drogowego dysponuje wzorami, z których wynika, że:

  • 3 Poważne Naruszenia /na kierowcę /na rok = 1 Bardzo Poważne Naruszenie,
  • 3 Bardzo Poważne Naruszenia /na kierowcę /na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

Do odbioru dobrej reputacji uprawnione są dwa organy: starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego. Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego a ewentualne postanowienie wydawane jest w postaci decyzji administracyjnej. Co ważne, w procesie o utratę dobrej reputacji przewoźnik ma prawo do postępowania wyjaśniającego oraz do aktywnego udziału na każdym etapie postępowania.

Aby zminimalizować ryzyko utraty dobrej reputacji zachęcamy do korzystania z naszych usług rozliczania czasu pracy kierowców, bądź zakupu oprogramowania SuperTacho.

Zobacz również: