25.05.2018

Czy Twoje zapisy w regulaminie pracy i wynagradzania lub obwieszczeniu są prawidłowe?


Ewidencja/Wynagrodzenia

Regulamin pracy w firmie transportowej to wewnątrz zakładowy akt prawny ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Warunki wynagradzania za pracę pracodawca określa natomiast w regulaminie wynagradzania. Z punktu widzenia firmy transportowej kluczowe znaczenie ma właściwe uregulowanie w regulaminach w szczególności kwestii dotyczących norm czasu pracy, okresów rozliczeniowych, sposobów wyliczania wynagrodzenia za pracę, zasad rozliczania podróży służbowych.

 

Należy pamiętać, że wprowadzone w przedsiębiorstwie regulaminy stanowią źródło prawa pracy.

Na podstawie zawartych zapisów i parametrów takich jak wyznaczenie początku niedzieli, pory nocnej, okresu rozliczeniowego, systemu czasu pracy, czy „ruchomej soboty” opiera się wyliczenie nadgodzin, dodatku za pracę w porze nocnej, czy też wynagrodzenia za godziny dyżuru, które obowiązkowo muszą być wyliczone i wypłacone, aby zabezpieczyć pracodawcę przed roszczeniami ze strony pracownika i kontroli takich organów jak np. PIP.

Zobacz również: