08.02.2019

Węgry – kary za brak potwierdzenia badania technicznego


Akty prawne/Opłaty

10 tys. złotych kary (800 000 UHF) – tyle według Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych wynosi kara za brak dokumentu potwierdzającego badanie techniczne.
Węgry powołują się na artykuł 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z
dnia 3 kwietnia 2014 r.:

1.Państwa członkowskie wymagają, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające
najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku
wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny
wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były
przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim
organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje
na ten temat są dostępne.

Zgodnie z powyższym artykułem każde z państw członkowskich może w przyszłości także
wymagać posiadania takich dokumentów, warto więc zadbać, aby kierowcy posiadali takie
zaświadczenia w swoim pojeździe.

Zobacz również: