25.02.2019

Sprawozdanie roczne ADR


Akty prawne/Ewidencja

To już ostatnie dni na wysłanie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za 2018r! Za niewykonanie tego obowiązku grozi kara nawet do 5 tys. zł.

Każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych do 28 lutego każdego roku, następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Drugi egzemplarz rocznego sprawozdania należy przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

Uczestnikiem jest przewoźnik, załadowca, rozładowujący oraz pakujący i rozlewający/napełniający cysterny.
Sprawozdanie należy wysłać:

a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

Obowiązek przygotowania sprawozdania spoczywa na doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który to sporządza go w dwóch egzemplarzach, podpisuje imieniem i nazwiskiem oraz wskazuje numer świadectwa doradcy ADR.
Na uczestniku przewozu towarów niebezpiecznych leży natomiast obowiązek przesłania go w terminie do odpowiednich organów.

Zobacz również: