22.12.2021

Rewolucja w wynagrodzeniach kierowców od lutego 2022! Sejm uchwalił kolejne zmiany!


Bez kategorii/Wynagrodzenia

Rządowy projekt projektu ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadza kolosalne zmiany w wynagrodzeniach kierowców.

Temat, ten dotyczy KAŻDEJ firmy transportowej, jednocześnie budzi wiele kontrowersji.
Nowelizacja przyjęta została w ekspresowym tempie, aby dostosować polskie regulacje do wchodzącego w życie 2 lutego 2022 r. następnego etapu Pakietu Mobilności.

402 posłów głosowało ZA przyjęciem ustawy, 12 przeciw, 29 wstrzymało się.

Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie będzie rozpatrywana prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu – 11 stycznia 2022 r.
Jeśli Senat zatwierdzi projekt, trafi on do podpisania przez Prezydenta. Przewidywana data wprowadzenia zmian w życie to 02.02.2022.

Aktualna wersja projektu jest łagodniejsza dla przewoźników, pomaga częściowo ograniczyć wyższe koszty pracownicze wymuszone przez europejskie przepisy dotyczące przewozów kabotażowych oraz cross-trade.  Nie obejdzie się jednak bez zwiększenia kosztów pracowniczych.

W Tacholandii sprawdzamy każdego dnia jakie występują zmiany w przepisach. Monitorujemy sytuację, aby błyskawicznie reagować na wszelkie nowe projekty.
Kompleksowo obsługujemy firmy transportowe w zakresie przedstawicielstwa, ewidencji, dokumentacji i szkoleń. Zapraszamy Cię do poniższych informacji – sprawdź na co musisz być gotowy.


Zmiany w wynagrodzeniach kierowców od lutego 2022:

 • Brak delegacji – największa zmiana!
  Najbardziej kontrowersyjna i zarazem największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”.
  Niestety nie będzie opcji na wypłatę nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi. Zmiana jest drastyczna. W wielu firmach, stanowiło to nawet 75% kwoty wynagrodzenia kierowców.„Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych. Związana jest zarówno z Pakietem Mobilności, jak i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który poddał w wątpliwość idee istnienia podróży służbowych w przypadku pracowników, stale przemieszczających się.Jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.
 • Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.
  Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów. W zamian otrzymają ulgi podatkowe, oraz ulgę na ZUS.

„ 2. Do kierowcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

1)     podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.[5]));

2)     składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.[6])) dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.”;

Artykuł mówi o tym, że część wynagrodzenia zostanie zwolniona ze składek, czyli będzie obowiązywała na identycznych zasadach jak w innych branżach. Zależeć będzie od ilości dni spędzonych poza granicami. Możemy szacować, że te zmiany, powodować będą wzrost kosztów pracowniczych na poziomie ok. 20% – przy tej samej pensji „na rękę”.

 

 • Znacznie obszerniejsza i obowiązkowa ewidencja czasu pracy. W skrócie – taka ewidencja musi być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej i przechowywana przez okres 10 lat. Podstawą wykonania ewidencji powinny być dane z kart kierowców i tachografów.

  Artykuł 25 ustawy o czasie pracy kierowców wnosi obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy obejmujący następujące składniki:
  2. Ewidencja obejmuje liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem:

1)     zapisów na wykresówkach;
2)     wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
3)     plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
4)     innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub
5)     rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–3.

 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.
 2. Ewidencję czasu pracy pracodawca:
  1)     udostępnia kierowcy na jego wniosek;
  2)     przechowuje przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”;

Oczywiście, kompleksowo zajmujemy się ewidencją czasu pracy naszych klientów, a nasze rozwiązania w pełni spełniają wszelkie przepisy wynikające ze zmian w ustawie.

 

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?
– szczegółowe harmonogramy pracy w przewozie rzeczy
– zakaz zaliczania wynagrodzenia za dyżur do płacy minimalnej
– zakaz stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj najważniejsze zmiany dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).:

1)     w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)   podróż służbowa – każde zadanie służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

 1. a)     przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub
 2. b)     wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.”;

2)     art. 21 i art. 21a otrzymują brzmienie:

„Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Art. 21a. Kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3–5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”;

3)     po art. 21a dodaje się art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21b. 1. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 1. Do kierowcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru:

1)     podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.[5]));

2)     składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.[6])) dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.”;

4)     art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt 2 nie mają zastosowania do kierowców prowadzących pojazdy wymienione w art. 29 ustawy, w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 Umowy AETR.”;

5)     art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

 1. Ewidencja obejmuje liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem:

1)     zapisów na wykresówkach;

2)     wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3)     plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4)     innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub

5)     rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–3.

 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.
 2. Ewidencję czasu pracy pracodawca:

1)     udostępnia kierowcy na jego wniosek;

2)     przechowuje przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.”;

6)     art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się do kierowców, o których mowa w art. 1 pkt 1a i 1b.”;

7)     w art. 26d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio.”;

8)     art. 31b otrzymuje brzmienie:

„Art. 31b. 1. Kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwa ta nie może być wykorzystana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

 1. Przerwy, o których mowa w ust. 1, mogą być dzielone na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującym kierowcę rozkładem jazdy.
 2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza się do czasu dyżuru, za który przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9 ust. 6.”.
Zobacz również: