14.12.2018

Odpoczynki tygodniowe


Ewidencja/Pora nocna/Wynagrodzenia

Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zgodnie z artykułem 8 pkt 6 kierowca zobowiązany jest wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24h.

Co do zasady w dwóch tygodniach pracownik koniecznie powinien mieć minimum jeden 45h odpoczynek tygodniowy, tak zwany odpoczynek regularny. W praktyce odpoczynki tygodniowe kierowców wykonywane są w oparciu o następujący schemat -wykonanie odpoczynku w wymiarze 45h, następnie skrócenie odpoczynku do 24h, a na końcu ponowne wykonanie odpoczynku regularnego 45h z ewentualnym oddaniem skrócenia. Jednak z uwagi na nieprzewidywalność możliwych do wystąpienia sytuacji w transporcie zarówno krajowym jak i międzynarodowym oraz przepisy o zakazie wykonywania odpoczynków w wymiarze 45h w niektórych krajach Unii Europejskiej, czasem wykonanie odpoczynku tygodniowego w wymiarze 45h następującego po odpoczynku tygodniowym skróconym 24h może wiązać się z ryzykiem otrzymania mandatu lub niewykonaniem zadania transportowego na czas.

Rozwiązaniem dla powyżej wymienionych potencjalnych zagrożeń jest wykonanie dwóch odpoczynków o wymiarze 24h następujących po sobie z pominięciem odstania odpoczynku w wymiarze 45h po pierwszym tygodniowym skróconym odpoczynku. Co do zasady kierowca w dwóch tygodniach musi zrobić jeden odpoczynek regularny (minimum 45h). Istnieje jednak możliwość wykonania dwóch skróconych odpoczynków do 24h. Jeżeli na przełomie końca zeszłego weekendu a początku pierwszego tygodnia wypadnie nam dłuższy odpoczynek powyżej 45h (możemy zaliczyć go do pierwszego tygodnia. Warunkiem jest nachodzenie odpoczynku). Mamy wtedy w pierwszym tygodniu już jeden odpoczynek regularny, więc kolejne dwa możemy zrobić skrócone. Bardzo ważne jest to żeby pamiętać oddać rekompensatę w jednym kawałku nie na raty! Takie zastosowanie pomoże nam uniknąć długiej pauzy w krajach w których trzeba zapewnić kierowcy nocleg w hotelu lub zapewni możliwość dojechania do miejsca docelowego na czas.

Zobacz również: