Przedstawiciel we Francji

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji do kontaktu z instytucjami francuskimi. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą surowe sankcje finansowe.
 
Aby ułatwić Państwu pracę firma Tacholandia zachęca do skorzystania z usługi Przedstawiciel we Francji.
 
Nasz Przedstawiciel został pozytywnie zweryfikowany przez Francuskie Ministerstwo Transportu jako przedstawiciel działający w ramach Loi Macron.
 
Mamy doświadczenie i dopilnujemy wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Francji.
 
Ofera obejmuje także:
 
1. rozliczanie francuskiej płacy minimalnej,
 
2. optymalne rozwiązania w zakresie przedstawicielstwa we Francji,
 
3. analizę naruszeń według ITD oraz PIP,
 
4. pilnowanie terminów odczytów cyfrowych,
 
5. ewidencję czasu pracy,
 
6. obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury i pracę w nocy,
 
7. szkolenia dla kierowców (czas pracy, obsługa tachografu cyfrowego),
 
8. czytniki do zdalnego odczytu tachografów,
 
9. odwołania i wsparcie przedkontrolne,
 
10. audyt dokumentacji pracowniczych,
 
11. wyjaśnienia zasad rozliczania, porady,
 
12. rozliczanie podróży służbowych.

Decyzja Sądu w sprawie tzw. ryczałtów noclegowych

Uzasadnienie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt III PZP 2/17) ostatecznie potwierdza dotychczasowe stanowisko TACHOLANDII w sprawie tzw. ryczałtów noclegowych.

Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale potwierdził wprawdzie, że „pracodawca prywatny” ma prawo zastosować w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę mniej korzystne niż w rozporządzeniu wykonawczym rozwiązania ale… ryczałt noclegowy powinien zostać tak ukształtowany, aby dawał rzeczywistą, a nie iluzoryczną możliwość zrealizowania noclegu przez pracownika.

Oznacza to, iż pracodawca ma obowiązek ustalenia ryczałtu noclegowego na poziomie odpowiadającym realnym kosztom jakie hipotetycznie musiałby ponieść pracownik korzystając z noclegu. Sąd Najwyższy stanął ponadto na stanowisku, że sądy powszechne mają obowiązek „dokonywać sprawdzenia, czy ustanowiony ryczałt orientacyjnie spełnia pokładane w nim oczekiwania”.

Na podstawie powyższego stwierdzić można, iż obniżenie przez pracodawcę ryczałtów za nocleg niesie ze sobą ryzyko kontroli wysokości przyjętych stawek ryczałtu ze strony sądu rozpoznającego sprawę podczas sporu sądowego z pracownikiem. W efekcie sąd może negatywnie ocenić wysokość ustalonych przez pracodawcę stawek ryczałtów. Z kolei wiązać się to może z zasądzeniem na rzecz pracownika należności z tytułu ryczałtów noclegowych tak aby były one adekwatne do faktycznych kosztów noclegu pracownika nawet gdyby pracownik nie poniósł takiego kosztu.

CZECHY – zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Continue reading „CZECHY – zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej”

AUSTRIA – nowe przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii weszła w życie ustawa zwana ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu.

Prawo to nakazuje pracodawcy zgłoszenie kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe lub przed przystąpieniem do wykonania kabotażu na terenie Austrii.
 
Continue reading „AUSTRIA – nowe przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych”

FINLANDIA – Nowe przepisy dotyczące przewozów i płacy minimalnej

Od początku września 2017 roku na terenie Finlandii weszły nowe przepisy dotyczące przewozów kabotażowych oraz przewozów z rozładunkiem docelowym do  odbiorcy znajdującego się na  terenie Finlandii. Continue reading „FINLANDIA – Nowe przepisy dotyczące przewozów i płacy minimalnej”