Baza wiedzy

Publikujemy najnowse zmiany
w prawie przewozowym

Wszystkie posty Akty prawne Ewidencja Loi Macron Opłaty Płaca minimalna

Blog

23.04.2018
Czy wiesz, jakie mogą być konsekwencje nierozliczenia nadgodzin Twoich pracowników?

Pracownik za przepracowane godziny nadliczbowe powinien mieć wypłacone stosowne wynagrodzenie albo odebrać je w postaci dni wolnych od pracy.

Jeżeli zdecydujesz się na „oddawanie nadgodzin” koniecznie zwróć uwagę, czy na wnioskach o wolne za nadgodziny widnieją podpisy Twojego Pracownika?!

Pamiętaj, że niewypłacenie pracownikowi należności za nadgodziny lub odpowiednio nieoddanie czasu wolnego w zamian za nadgodziny może skutkować koniecznością wypłaty tych należności z odsetkami zarówno w przypadku kontroli PIP jak również w konsekwencji procesu sądowego wytoczonego przez pracownika.

22.02.2018
Przedstawiciel we Francji

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Francji obowiązuje ustawa Loi Macron. Zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców transportowych, których pracownicy (kierowcy) wykonują jazdy kabotażowe albo transport międzynarodowy z załadunkiem lub wyładunkiem na terenie Francji do wyznaczenia przedstawiciela z siedzibą we Francji do kontaktu z instytucjami francuskimi. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą surowe sankcje finansowe.
 
Aby ułatwić Państwu pracę firma Tacholandia zachęca do skorzystania z usługi Przedstawiciel we Francji.
 
Nasz Przedstawiciel został pozytywnie zweryfikowany przez Francuskie Ministerstwo Transportu jako przedstawiciel działający w ramach Loi Macron.
 
Mamy doświadczenie i dopilnujemy wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Francji.
 
Ofera obejmuje także:
 
1. rozliczanie francuskiej płacy minimalnej,
 
2. optymalne rozwiązania w zakresie przedstawicielstwa we Francji,
 
3. analizę naruszeń według ITD oraz PIP,
 
4. pilnowanie terminów odczytów cyfrowych,
 
5. ewidencję czasu pracy,
 
6. obliczenie wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury i pracę w nocy,
 
7. szkolenia dla kierowców (czas pracy, obsługa tachografu cyfrowego),
 
8. czytniki do zdalnego odczytu tachografów,
 
9. odwołania i wsparcie przedkontrolne,
 
10. audyt dokumentacji pracowniczych,
 
11. wyjaśnienia zasad rozliczania, porady,
 
12. rozliczanie podróży służbowych.

14.02.2018
Francja zniosła przepisy nakładające obowiązek wniesienia opłaty za rejestrację kierowców w SIPSI!

Dekret nr 2018-82 z dnia 9 lutego 2018r., który został opublikowany 11 lutego 2018 r. zniósł zapisane w uprzednio obowiązujących przepisach dekretu nr 2017-751 z 3 maja 2017 r, opłaty w wysokości 40 euro za zaświadczenie o delegowaniu pracownika do pracy na terytorium Francji.

Jest to niewątpliwie dobra wiadomość, gdyż dotychczasowe regulacje prawne w tej materii nakładały obciążenia finansowe głównie na zagranicznych przewoźników, wśród których jedną z najliczniejszych grup są firmy polskie.

13.02.2018
Decyzja Sądu w sprawie tzw. ryczałtów noclegowych

Uzasadnienie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2017 r. (sygn. akt III PZP 2/17) ostatecznie potwierdza dotychczasowe stanowisko TACHOLANDII w sprawie tzw. ryczałtów noclegowych.

Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale potwierdził wprawdzie, że „pracodawca prywatny” ma prawo zastosować w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę mniej korzystne niż w rozporządzeniu wykonawczym rozwiązania ale… ryczałt noclegowy powinien zostać tak ukształtowany, aby dawał rzeczywistą, a nie iluzoryczną możliwość zrealizowania noclegu przez pracownika.

Oznacza to, iż pracodawca ma obowiązek ustalenia ryczałtu noclegowego na poziomie odpowiadającym realnym kosztom jakie hipotetycznie musiałby ponieść pracownik korzystając z noclegu. Sąd Najwyższy stanął ponadto na stanowisku, że sądy powszechne mają obowiązek „dokonywać sprawdzenia, czy ustanowiony ryczałt orientacyjnie spełnia pokładane w nim oczekiwania”.

Na podstawie powyższego stwierdzić można, iż obniżenie przez pracodawcę ryczałtów za nocleg niesie ze sobą ryzyko kontroli wysokości przyjętych stawek ryczałtu ze strony sądu rozpoznającego sprawę podczas sporu sądowego z pracownikiem. W efekcie sąd może negatywnie ocenić wysokość ustalonych przez pracodawcę stawek ryczałtów. Z kolei wiązać się to może z zasądzeniem na rzecz pracownika należności z tytułu ryczałtów noclegowych tak aby były one adekwatne do faktycznych kosztów noclegu pracownika nawet gdyby pracownik nie poniósł takiego kosztu.

23.12.2017
NIEMCY - ustawa o płacy minimalnej
21.12.2017
CZECHY - zmiany w przepisach dotyczące przewozów i płacy minimalnej
19.12.2017
AUSTRIA - nowe przepisy dotyczące przewozów międzynarodowych
18.12.2017
FINLANDIA - Nowe przepisy dotyczące przewozów i płacy minimalnej